Анкетни листови

Анкетни листови

Име на Компанијата:  
Работна позиција:  
Контакт:  
За секое прашање наведено подолу, изберете ја опцијата која одговара на Вашата проценка или одговорот кој според Вас најдобро го одразува Вашиот статус на знаење или информираност.
1. Дали знаете што е дејноста на Брендот - ИНБОХ ?
2. Колку сте запознаени со услугите кои ги нуди Инбох?
3. Дали некогаш Ви се/биле понудени услугите на Инбох?
4. Како ќе го оцените Вашето тековно Канцелариско и Архивско работење?
5. Колку сте информирани за законските рокови за чување на различни типови / видови на документи?
6. Дали според Вашето знаење постојат со закон пропишани услови каде и како треба да се чуваат документите во роковите кои се предвидени за секој тип на документ ?
7. Дали сите документи ги чувате на исто место?
8. Дали имате-правите резервна / безбедносна копија на документите?
9. Дали имате систем за автоматска дојава и гаснење пожар во архивата?
10. Дали постои систем за контрола – доказ, кој од Вашите вработени смее и може да ги гледа, чита, слика , разведува и доставува Вашите документи ?
11. Дали употребувате софтвер / алатки за пребарување – пронаоѓање на документ , кога Ви е потребен?
12. Колку брзо можете да пронајдете документ постар од 1 година?
13. Дали некогаш ви требала информација – запишана во документ во ситуација кога не сте биле присутни во вашите деловни простории?
14. Дали можете преку интернет да пристапите до Вашата архива?
15. Дали Вашата фирма има сопствен објект или користи закуп на простор?
16. Според Ваше мислење, “ архивските документи се чуваат затоа што Ви требаат Вам, се дел од Вашата деловна историја и доказ на Вашето постоење или затоа што така е пропишано со закон“ ?
17. Дали сметате дека неовластен пристап и читање на документ може да создаде оперативен и репутациски ризик за Вашата компанија?
18. Колку ефикасноста во пристапот до информациите од Вашето работење влијае на Вашата општа ефикасност во работењето?
19. Колку Ви е важна безбедноста на документацијата?
20. Колку Ви е потебна ефикасноста во пристапот до документите?
21.Дали мислите дека можете да се подобрите во архивското работење?

СÈ НА СВОЕ МЕСТО

Деловната документација има своја адреса.

© 2011 - 2020 Inbox - archive and data center. Сите права се задржани.
powered by
www.different.com.mk