Premium Content

Локална регулатива и стандарди

Архивирање и управување со документација - Законско услогласување

Најосновен факт е дека документите се најбитниот имот на една компанија. Многу позначајни од сопственост, згради, опрема и да, позначајни и од самите вработени.

Premium Content

Интернационална регулатива и стандарди

Европска Регулатива за заштита на лични податоци (GDPR) - Листа за проверка

Листа за самопроверка во однос на подготвеноста и усогласеноста на Вашата компанија за претстојните промени кои ќе ги донесе GDPR.

Premium Content

Интернационална регулатива и стандарди

MoReq2 – Model Requirement for the Management of Electronic Records

Потребата за соодветна спецификација во однос на побарувањата за електронското управување со податоците најпрво беше поставена како една од десетте точки за акција на ДЛМ Форумот (DLM Document Lifecycle Management) во 1996

Premium Content

Учете од најдобрите

5 Причини зошто “План на Архивски знаци„?

Не создавајте “Мртво море„ од документација во Вашата организација. Секој прилив на документи, мора да има и соодветен одлив. Во прилог Пет причини зошто Ви е потребен Баланс!

Premium Content

Учете од најдобрите

Животниот циклус на документите

Најосновен факт е дека документите се најбитниот имот на една компанија. Многу позначајни од сопственост, згради, опрема и да, позначајни и од самите вработени.